logo mš 1.jpg

Vitajte na stránke Materskej školy!

 

                                OZNAM !!!

Prevádzka MŠ je od 22. 02. 2021 opäť obnovená. Pri príchode je zákonným zástupcom vstup do budovy zakázaný. Detičky preberá pri vchode LEN pedagogický zamestnanec. Vstup do areálu len osobám s negatívnym testom (nie starším ako 7 dní), platí to aj v prípade u osôb starších ako 65 rokov. V prípade ak ste COVID-19 prekonali, je potrebné potvrdenie od lekára alebo nový negatívny test. 

Kvôli organizácii preberanie/odovzdávanie detí bude nasledovné:

Preberanie detí v čase od 07:00 do 07:30

(Budova škôlky sa o 07:30 uzatvára) 

Odovzdávanie v čase  od 15:30 do 16:00

 

                        Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy!!!

 

 

   Harmonogram       denných aktivít

7:00 - 8:45

 • Príchod detí do MŠ, privítanie,

 • Hry a činnosti podľa výberu detí

 • Zdravotné cvičenia

8:45 - 9:00

 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu /hygiena, desiata /

9:00 - 11:15

 • Ranný kruh

 • Vzdelávacie aktivity

 • Pobyt vonku

11:15 - 11:45

 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu /hygiena, obed/

11:45 - 14:30

 • Osobná hygiena, príprava na odpočinok

 • Odpočinok podľa potreby detí

14:30 - 14:45

 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu /hygiena, olovrant/

14:45 - 16:30

 • Vzdelávacie aktivity

 • Krúžková činnosť

 • Hry a činnosti podľa výberu detí

 
Potrebné údaje

Kontakt 

 

Adresa školy:      Materská škola, Školská 245/10,

                      935 56 Mýtne Ludany 

Tel. Kontakt:        36/6390129

E-mail:              msmytneludany@gmail.com

Prevádzka MŠ 

 

   Po - Pi

 7:00 - 16:30